[:tr]Apartmana merdiven asansörü yaptırabilir miyim?

Apartmanlarında insan asansörü olmayan ve merdiven kullanması gereken ama zorluk çeken yaşlı, engelli, kaza geçirmiş kişiler apartmanları için çözüm arayışı içine girerler. Eğer apartmanlarında klasik tip insan asansörü yapılabilecek bir yer yoksa ya binanın dışından asansör yaptırmaları ya da merdivenlerine koltuklu merdiven asansörü yaptırmaları gerekmektedir. Bunlar dışında maalesef başka çözüm bulunmamaktadır, ev değiştirmenin dışında tabiki.

Merdiven asansörleri engelli yönetmeliğine tabidir ve yapılabilmesi için asansör yönetmeliği gibi tüm kat maliklerinin onayına ihtiyaç duyulmaz. Aşağıda ilgili kanun maddesini okuyabilirsiniz.

Merdiven asansörü hemen hemen her tip merdivene uygulanabilir önemli olan merdiven genişliğinin 70 cm den fazla olmasıdır. Zaten her apartmanın merdiven basamakları 70 cm den büyüktür.

Apartmanınıza merdiven asansörü yapılıp yapılamayacağını anlamanın çok kolay bir yolu vardır. Eğer merdivenlerinizden eşya indirilip çıkartılabiliyorsa kesinlikle koltuklu merdiven asansörü apartmanınıza uygulanabilir. Merdivenin dikliği, basamak derinliği, basamak yüksekliği önemli değildir.

Apartmanınıza merdiven asansörü yaptırmak için belediyeden izine, belediye ruhsatına ihtiyacınız yoktur.

———

Apartmana Merdiven Asansörü ile İlgili Kanun Maddesi:
Merdiven Asansörü ile ilgili Kat Mülkiyeti Kanunu
4133 Sayılı
KAT MÜLKİYETİ KANUNU
Kanun Numarası : 634
Kabul Tarihi : 23/6/1965
Yayımlandğı R. Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 2932

Madde 42 – Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

(Ek fıkra: 1/7/2005-5378/19 md.) Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usûlü ile engellinin kullanımından sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. (1)
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.

———

Apartmana merdiven asansörü yaptırmak isteyen ve fiyatı merak edenler bu adresten “merdiven asansörleri fiyatları” bazı bilgilere ulaşabilir veya bizi arayarak detaylı bilgi alabilirler. 0549 08 00 70

LiftArt
Mayıs 2020[:en]Can I have a stair lift in the apartment?

People who do not have a human elevator in their apartment and who need to use stairs but have difficulties, seeking solutions for their apartments are looking for a solution. If there is no place for classical-type human elevators in their apartments, they should either build an elevator from outside the building or have a staircase elevator built on their stairs. Unfortunately, there is no other solution, apart from changing houses, of course.

Stair lifts are subject to disabled regulations, and approval of all floor owners, such as elevator regulation, is not required for construction. You can read the related law article below.

The stair lift can be applied to almost any type of stairs. It is important that the width of the stairs is more than 70 cm. Anyway, the steps of each apartment are bigger than 70 cm.

There is a very easy way to understand whether you can build a stair lift in your apartment. If the goods can be downloaded and removed from your stairs, the stair lift with seats can definitely be applied to your apartment. The steepness of the staircase, step depth, step height are not important.

You do not need a municipal permit or a municipal license to make a stair lift in your apartment.

Related Law Article:
Property Ownership Law on Stair Lift
No. 4133
FLOOR PROPERTY LAW
Law Number: 634
Acceptance Date: 23/6/1965
Published in the Newspaper: Date: 2/7/1965 Issue: 12038
Code: Series: 5 Volume: 4 Page: 2932

Article 42 – Flat owners cannot make a change in the common places of the main real estate on their own; All the innovations and additions that will be used to make the common places more convenient and easier to use them or to increase the benefits to be obtained from these places are made upon the decision of the floor owners with the majority of the number and land share.

(Annex paragraph: 1/7 / 2005-5378 / art. 19) In case the disabled people are obliged to live, the project amendment is negotiated at the meeting to be held within three months at the latest, and the majority of the land and land share is decided. In case the meeting cannot be held within this period or the request for renovation is not generally accepted; Upon the request of the relevant floor owner, the building security is not compromised, and the construction, repair and facility is done according to the commission report based on the approved project change or sketch to be taken from the relevant authorities. The relevant authorities finalize the approved project change or sketch requests within six months at the latest. The establishment of the commission, the procedures and principles regarding the process after the use of the working person and the disabled are determined by a regulation to be prepared jointly by the Ministry of Public Works and Settlement and the Directorate for Disabled People. (one)
The expenses of these works are paid by those who benefit from innovations according to the rate of utilization.[:]