[:tr]Yazı Konusu: Apartmanıma Merdiven Asansörü Yaptırabilir miyim?

Merhaba,

Çoğu kişi “Acaba merdiven asansörünü oturduğum apartmana yaptırabilir miyim? Apartmanda sorun çıkar mı, komşular ne der izin verirler mi, yönetici ne der, belediyeden izin veya ruhsat almam gerekli mi?” diye kendi kendine veya çevresine sormuştur.

Sabırsız olanlar için işte bu sorunun kısa ve net cevabı: “Kanunen apartmanınıza merdiven asansörü yaptırabilirsiniz, bunun için kimseden izin almanıza gerek yok. Ancak asansörün bedelini apartman değil, siz ödersiniz.”

Şimdi bu cevabı biraz daha açalım.
Eğer oturduğunuz apartmana klasik tip apartman asansörü yaptırmak isteseydiniz siz veya tüm apartman, bunun için Kat Mülkiyet Kanunun ilgili maddeleri gereğince çoğunluğun verdiği karar uygulanacaktı. Ama sizin yaptırmayı düşündüğünüz koltuklu merdiven asansörü, kabinli klasik tip bir asansör değil ki.

Yaptırmayı düşündüğünüz merdiven asansörü, bir engelli asansörü modeli. Evet belki siz aklınızdan geçen gibi sakat anlamında engelli değilsiniz. Belki siz spor yaralanması sonucu geçici olarak doktor tavsiyesi ile merdivenleri kullanmamanız gerekiyor. Veya orta yaşın üzerinde, merdivenleri kullanmak zorlanan birisisiniz. Veya nefes darlığı çekiyorsunuz. Sonuç olarak şunu ifade etmek istiyorum ki, merdiven kullanmakta bir şekilde zorlanıyorsanız sizin bir engelli asansörüne ihtiyacınız var. Bu kötü bir şey değil, sizin yaşam kalitenizi yükseltecek ve konfor sağlayacak olan bir ürün. Yani engelli asansörü diye bu konuya takılmayın.

Bir çok ünlü sporcu geçici olarak merdiven asansörümüzü kullanıyor, bir çok orta yaş üstü kişiler, bir çok genç sporcular bu asansörü geçici veya kalıcı olarak kullanıyorlar. Bu şekilde rahatsızlıkları artmıyor, azalıyor, yaşam kaliteleri artıyor.

Gelelim izin meselesine. Merdiven asansörü için belediyeden izin almanıza gerek yok. Kat maliklerinde de kanunen izin almanıza gerek yok ama tabi nezaketen izin alınmasında ve konu ile bilgilendirilmelerinde fayda vardır; sonuçta onlar bizim komşularımız.

Şimdi size ilgili kanun maddesini aşağıda yazıyorum. Böylece koltuklu merdiven asansörünü yaptırmanız için gerekli ve yeterli tüm kanuni bilgileri size sunmuş bulunmaktayım.

Birde çok sorulan bir soru daha var “Merdiven asansörü merdivende yer kaplar mı, taşınırken engel olur mu?”.

Kısaca hayır, kesinlikle kimseye engel olmaz. Asansörün rayı zaten basamaklara ve korkuluklara yakın monte edilmekte ve çok az bir yer kaplamakta. Taşınırken eşyalar yerden değil, yukarıdan taşınmakta. Korkulukların hemen dibine hiç kimse adımını atmaz, en az 20 cm sonrasına atar. İşte merdiven asansör rayları da bu 20 cm içindeki yere monte edilir. Bu bazen 11 cm olur bazen 17 bazen 20 cm, merdiven şeklinize göre en uygun ölçüde üretilir.

Bir diğer soruda Korkuluklarımızı değiştirmemiz gerekir mi?

Hayır efendim gerekmez çünkü asansörün rayını korkuluklarınıza bağlamıyoruz, dokunmuyoruz.

Umarım yazımız faydalı olmuştur.

Saygılarımızla.

LiftArt Asansör

4133
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ENGELLİLER İLE İLGİLİ OLAN MADDESİ
Kanun Numarası : 634
Kabul Tarihi : 23/6/1965
Yayımlandğı R. Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 2932
Madde 42 – Kat malikleri,ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

(Ek fıkra: 1/7/2005-5378/19 md.) Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usûlü ile engellinin kullanımından sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. (1)

Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.

Kaynak: Mevzuat.gov.tr

[:en]Subject: I can make a staircase lift?

Hello there,

Most people say, “Can I make the stairs elevator to the apartment where I sit? Is it necessary to get a permission or license from the municipality? “He asked himself or herself.

For those impatient there is a short and clear answer to this question: “You can make a stair lift to your apartment, you do not need permission from anyone. But the price of the elevator is not the apartment, you pay. ”

Now let’s open this answer a little bit more.
If you were to build a classical apartment building for your apartment, you or the entire apartment house would be subject to the decision of the majority in accordance with the relevant provisions of the Floor Ownership Act. But the stairlift with the seat that you think you would like to have is not a classic type of elevator with cabin.

The stairlift you think you’re going to make is a model of a disabled elevator. Yes, perhaps you are not disabled in the sense that it is disabled as you have in mind. Maybe you should not use the stairs with your doctor’s advice temporarily as a result of sports injuries. Or you’re a middle-aged, struggling person to use stairs. Or you are breathless. As a result, I want to express that if you have some difficulty in using ladders, you need a disabled elevator. This is not a bad thing, it is a product that will improve your life quality and provide comfort. So do not get caught up in the disability elevator.

Many famous athletes temporarily use our elevator elevator, many middle-aged people, many young athletes use this elevator temporarily or permanently. In this way, the discomfort does not increase, decreases, quality of life is increasing.

Let me come by. You do not need permission from the municipality for the stair lift. You do not need to obtain a law permit from the floor owners but of course there is a benefit in obtaining courtly permission and informing the matter; After all they are our neighbors.

Now I am writing the relevant law article below. So I have provided you with all the legal information that is necessary and sufficient for you to take the seat ladder elevator.

Another question that is asked many times is “Does the stair elevator take up space in the staircase, will it prevent it from moving?”.

In short, no, it certainly does not prevent anyone. The railway of the elevator is already mounted close to the steps and the balustrades and occupies very little space. While moving, the goods are being transported from above, not from the ground. No one steps on the guardrails just behind, at least 20 cm later. Here, the stair elevator rails are also mounted in this 20 cm. This is sometimes 11 cm, sometimes 17 and sometimes 20 cm, according to the shape of the ladder is produced in the most appropriate size.

In another question, do we need to change our fences?

No, sir does not need to because we do not touch the rails of the elevator, we do not touch them.

I hope our writing is useful.

Our respect.

LiftArt Elevator

4133
PROPERTY LAW PROPERTIES RELATED TO THE DISABILITIES
Law Number: 634
Date of Admission: 23/6/1965
Published R. Newspaper: Date: 2/7/1965 Issue: 12038
Code of Practice published by: Arrangement: 5 Volume: 4 Page: 2932
Article 42 – Flat owners can not make a change at their own in common places of the main premises; All the innovations and appliances that will benefit from making the common spaces smooth or easy to use or multiplying the benefit from these places, the number of floor owners and the majority of the lot shares.

In case the obstacles are imperative for life, the project will be negotiated with the majority of the number and plot share in the meeting which will be held within three months at the latest by the modified floor owners. In case the meeting can not be held within this period or the request for amendment is mostly not accepted; Construction, repair and installation shall be carried out in accordance with the approved project change or croatia to be received from the relevant authorities in the light of the commission report which states that building safety is not threatened on the request of the concerned floor owner. The relevant authorities conclude approved project change or sketch requests within six months at the latest. The procedures and principles concerning the process after the use of the discipline, the working method and the disability of the Commission shall be determined by the regulation jointly prepared by the Ministry of Public Works and Settlement and the Presidency of the Disability Administration. (one)

The expenses of these works are paid by the beneficiaries of the innovations, according to the utilization rate.

Source: Mevzuat.gov.tr[:]