Apartmanınıza Merdiven Asansörü Yaptırabilirsiniz

Aşağıdaki ilgili kanun maddesi gereğince oturduğunuz apartmana koltuklu merdiven asansörü yaptırmanızda her hangi bir engel bulunmamaktadır.

İhtiyacınız olan merdiven asansörü yapımı için, komşularınız izin versin veya vermesin, asansörü yaptırmanızda her hangi bir mani bulunmamaktadır. Ancak bedeli asansörü kullanacaklar tarafından ödenir. Bu asansör modeli klasik tip apartman asansörleri gibi aynı kanuna ve yönetmeliğe bağlı değildir.

Yazılı olmayan komşuluk haklarına göre nezaketen izin almakta ve bilgi vermekte tabii ki fayda vardır. Ama buradaki konumuz kanunen asansör yapılıp yapılamayacağına açıklık getirmektir.

İlgili kanun aşağıda aynen aktarılmıştır:

4133
KAT MÜLKİYETİ KANUNU
Kanun Numarası : 634
Kabul Tarihi : 23/6/1965
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 2932

Madde 42 – Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

(Ek fıkra: 1/7/2005-5378/19 md.) Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usûlü ile engellinin kullanımından sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. (1)
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.

Saygılarımızla

LiftArt Kaliteli Yaşam ve Asansör Sistemleri Ltd. Şti.

+90 212 608 00 70

+90 549 608 00 70