ENGELLİ PLATFORM ASANSÖRÜ, AYAKLI JETONLU DÜRBÜN, FOTOKAPAN, DRONE KAMERASINA UYUMLU (ZENMUSE X7) LENS SETİ SATIN ALINACAKTIR
BALIKESİR DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Engelli Platform Asansörü Alımı, Ayaklı Jetonlu Dürbün, Fotokapan, Drone Kamerasına Uyumlu (ZENMUSE X7) Lens Seti Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/54816
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Engelli Platform Asansörü Alımı, Ayaklı Jetonlu Dürbün, Fotokapan, Drone Kamerasına Uyumlu (ZENMUSE X7) Lens Seti Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Kısım-1 : 1 Adet Engelli Platform Asansörü Alımı. Kısım-2 : 3 Adet Ayaklı Jetonlu Dürbün, 30 Adet Fotokapan, 1 Takım Drone Kamerasına Uyumlu (ZENMUSE X7) Lens Seti Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kısım-1: Engelli Platform Asansörü Alımı Balıkesir/Bandırma İlçesi Kuşcenneti Milli Parkı Kuş Gözlem Kulesine çalışır vaziyette teslim edilecektir. Kısım-2: Ayaklı Jetonlu Dürbün, Fotokapan, Drone Kamerasına Uyumlu (ZENMUSE X7) Lens Seti Alımı Çayırhisar Mah. Orman Fidanlık Lojmanları Sok. No:7 10185 – ALTIEYLÜL / BALIKESİR DKMP Şube Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlanmasından sonra 60 gün içinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanması ile işe başlanmış olacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.02.2021 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Balıkesir İl Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Kısım-1 : Engelli Platform Asansörü Alımı Kuşcenneti Milli Parkı Bandırma/BALIKESİR Kuş Gözlem Kulesine Teknik Şartnameye uygun olarak bağlantısı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.
Kısım-2 : Ayaklı Jetonlu Dürbün, Fotokapan, Drone Kamerasına Uyumlu (ZENMUSE X7) Lens Seti Alımı Teknik Şartnamesine uygun olacak. Fotokapana uyumlu metal koruma kutusu , cihaza uyumlu piton kilit, cihaza uyumlu 2 ADET 64 GB Class 10 Hafıza Kartı Fotokapan fiyatına dahil olacaktır.

LiftArt Engelli Platform Asansörü
Şubat 2021