[:tr]Merdiven Asansörü ile ilgili Kat Mülkiyeti Kanunu

4133 Sayılı
KAT MÜLKİYETİ KANUNU
Kanun Numarası : 634
Kabul Tarihi : 23/6/1965
Yayımlandğı R. Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 2932

Madde 42 – Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

(Ek fıkra: 1/7/2005-5378/19 md.) Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usûlü ile engellinin kullanımından sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. (1)
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.

LiftArt Kat Mülkiyeti Kanunu[:en]No. 4133
FLOOR PROPERTY LAW
Law Number: 634
Acceptance Date: 23/6/1965
Published in the Newspaper: Date: 2/7/1965 Issue: 12038
Published in the Code: Series: 5 Volume: 4 Page: 2932

Article 42 – Floor owners cannot make a change in the common places of the main real estate on their own; All the innovations and additions that will be used to make the common places more convenient and easier to use them or to increase the benefits to be obtained from these places are made upon the decision of the floor owners with the majority of the number and land share.

(Annex paragraph: 1/7 / 2005-5378 / art. 19) In case the disabled people are obliged to live, the project amendment will be discussed at the meeting to be held within three months at the latest, and the majority of the land and the share of the land will be decided. In case the meeting cannot be held within this period or the request for renovation is not generally accepted; Upon the request of the related floor owner, the building security is not compromised, and the construction, repair and installation is done according to the commission report based on the approved project change or sketch to be taken from the relevant authorities. The relevant authorities finalize the approved project change or sketch requests within six months at the latest. The establishment of the Commission, the procedures and principles regarding the process after the use of the disabled and the working procedure, are determined by the regulation to be prepared jointly by the Ministry of Public Works and Settlement and the Directorate for Disabled People. (one)
The expenses of these works are paid by those who benefit from innovations according to the rate of utilization.[:]